Wilujeng Sumping di Blog Sim Kuring

30 Januari, 2008

Tugas Basa Sunda Kanggo Siswa

Assignment for Junior high:
Kanggo (for) kelas VIII

A. Meminta iziin Kepada Guru:
Ubahlah ucapan permintaan izin di bawah ini ke dalam Bahasa Sunda!
1. “Permisi Pa, saya mau ke toilet”
.......................................................................
......................................................................
2. Permisi pa, saya mau ke luar sebentar
………………………………………………………….
........................................................................
3. “selamat pagi pa, maaf saya kesiangan”
.......................................................................
.......................................................................

4. Permisi Pa, Saya mau minum:
......................................................................
.....................................................................
5. permisi Pa, saya mau meminjam pensil:

B. Sapaan dalam bahasa Sunda

1. Wilujeng enjing : …………………………………………………..
2. Wilujeng siang : ……………………………………………………
3. Wilujeng sonten : ……………………………………………………
4. Wilujeng wengi : …………………………………………………..
5. Wilujeng tuang : …………………………………………………….
6. Wilujeng ngaleueut : …………………………………………………….

Catatan: Tugas dikirim melalui comment

Read More......

29 Januari, 2008

Lingkung Seni "Mayang Cinde"

Mayang Cindé" mangrupakeun lingkung seni wanda anyar ti Majalengka anu widang garapanana nya éta jaipongan, upacara adat, degung jeung kacapi suling, sareng seueur deui garapan seni Sunda nu tiasa dipidangkeun boh dina acara hajatan atawa acara formal, diantarana rampak kendang, tari merak, tari Anjasmara, tari Topeng. Lian ti éta ngayakeun pangajaran sakaligus pelatihan kasenian Sunda pikeun barudak sakola (sanggar seni Mayang Cindé).
Profile Lingkung Seni:

Ngaran : "Mayang Cindé"
Pimpinan : Cahya Sunaryo A.Md
Taun ngadeg : 1989
Alamat : Dusun Sukatani, RT 01. RW 04. Desa Sukawéra.
Kec. Ligung Kab. Majalengka 45456 Telepon/HP : 085220252257
Widang garapan : Jaipongan, upacara adat, degung jeung kacapi suling
Prestasi :
1. Taun 1996 = Pinunjul ka 3 dina pasanggiri "Seni pertunjukan Rakyat Jawa Barat"
2. Taun 1998 = Pinunjul harepan I Pasanggiri Tari Sunda sa-Jawa Barat
3. Taun 1999 = Pinunjul ka 2 "Panggung Penerangan Jawa Barat"
Pangung Formal:
1. Jungjung Budaya EKSABON (eks keresidenan Cirebon) 2007 di RRI Cirebon
2. Ngeusi acara "Gebyar Tahun Baru 2007" di RRI Cirebon
3. Ngeusi acara Syukuran Wisuda Jurusan Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI Bandung
entragan 2002 taun 2007
4. Ngeusi acara pagelaran dina milangkala KORPRI Kabupaten Majalengka taun 2006
5. jll.
Foto-foto pagelaran:Read More......

Lalangse Haté

Januari 2008
Teu karasa Hirup di pangumbaraan téh geus nincak kana tujuh bulana. Ti mimiti kuring lulus kuliah ti Bandung téh langsung jleng waé ka dieu. Teu cara babaturan nu terus marulang deui ka lemburna, atawa nu tetep di Bandung cara Kang Adit, bubuhan éta mah da kapépéongan unggal usik ku adi tingkatna, atawa cara Mang Amat anu tetep btah bumetah di warnét atuh da geus puguh deui ari Mang Amat atawa Kang Déni Lembang, sareng jang Aris mah da pituin urang Bandung sok sanajan di tungtung lembur ogé. Béda deui ari Mang Aép mah sanaos anjeuna tos mulang ka lembur téh malah hoyong ka Bandung deui da saurna di Bandung mah seueur nu harérang. Jeung loba deui batur kuring nu kiwari teu apal jlegna di mana.
Ari tujuan kuring ka dieu téh taya lian sarua rék nyobaan ngadu nasib, sugan wé aya pagawéan nu cocog jeung haté, nya ari pagawéan mah geus puguh da kuring mah ti baheula gé rék konsistén jadi guru nu sapopoéna ngajar Basa Sunda. Ti mimiti aya panggilan ti hiji sakola nu cenah ceuk béja éta téh sakola élit, kuring mulai nyumponan administrasi keur asup sakola éta. Bener waé ieu mah, barang datang ka sakola, kuring ukur olohok ngembang kadu ningali sakola nu sakitu hadéna. Nyatana lain Mall atawa swalayan wungkul nu wangunana siga kitu téh. Komo deui barang kuring geus nataan rohangan-rohangan di sakola nambah gogodeg waé, unggal rohangan kelas teu weléh dipasang AC (Air Conditioner), computer jeung internetna, LCD (lengkep jeung layarna), aya ogé rohangan nu dipasieup ku rupa-rupa lukisan anu sakitu mahalna. "Wah lumayan yeuh" gerentes hate, sugan bisa mekarkeun pangajaran basa jeung sastara sunda, kalawan ngagunakeun alat anu ngadukung kana proses pangajaran. Sagala aya memang didinya mah, mun hayang dahar teu kudu ka KFC atawa ka Micdonal (batur mah nyebutna teh mekdi) da sagala geus sagala nyampak boh Fried chicken, burger, hot dog, spagheti, chicken katsu, jeung réa-réa deui, apan malahan mah engké ka hareupna bakal aya mini market sareng Gramédia sagala.
Mimiti rék asup ngajar ka kelas hate téh asa ruga-rigeu kénéh, da puguh can apal na budak saha, budak naon nu bakal diajar ku kuring téh. Barang munggaran asup sakola tambah teg we rarasaan teh ningali barudak nu asup sakola dianteur ku kolotna atawa supir pribadi, lamun diitung-itung mah budak sakola nu asup sakola unggal isuk sidikna sa budak teh dianteur ku mobil pribadi (ieu sigana nu nyababkeun jalan sok macet teh da saurang murid teh sa mobil, bisa dibayangkeun meureun), ari mobilna lain mobil padu wae deuih (aya BMW, pugeot, pang bututna teh samodel avanza, atawa kijang da geus puguh mobil carry atawa angkot mah tara aya, iwal jemputan keur karyawan). Matakna dina pikiran teh teu weleh tatanya "na budak saha atawa budak naon, budak meunang maraban hasil naon??" cenah deui ceuk beja waragad keur asup sakolana ge teu cukup ku sajuta dua juta tapi nepi ka puluhan juta teu, teu cara kuring keur kuliah waragag keur kuliah teh ngan ukur satengah juta sasemester.
Heueuh da geus puguh ti tadina ogé yén kuring téh rék ngajar basa Sunda diniatana ogé tapi basa panganteurna kudu ngagunakeun basa Inggris sanajan barudak nu diajarna ogé anak jelema dieu, dina harti masih bangsa urang kénéh. Dina prakna ngajar téh sagala jurus digunakeun malah basa Inggris nu keur waktu SMA atawa kuliah mah ngan saongkoseun téh dipaksakeun dipaké (sanajan ngan ukur greeting “good morning, good afternoon, good night, jrrd nu henteu téh guujubarrr éta mah puguh basa Sunda). Da éta ogé nu dijadikeun hiji kaunggulan di éta sakola. Sakecap dua kecap basa Sunda mimiti dikedalkeun ku kuring di hareupeun kelas, susuganan barudak téh bisa diajak komunikasi ku ngagunakeun basa Sunda. Barang geus beres nyarita, barudak téh ngan ukur ting lalieuk jeung pada baturna da cenah teu ngarti sakecap-kecap acan kana basa Sunda nu digunakeun ku kuring. Beu cilaka dua welas...................

Read More......

27 Januari, 2008

Kawih Sunda

Kawih nya éta bagian tina kasenian sunda anu diwangun ku dua unsur nya eta unsur seni jeung unsur sastra. Musik ngalahirkeun lagu (nada dan wirahma) sedengkeun sastra nya eta mangrupa rumpaka atawa lirik lagu.

(kawih yaitu bagian dari khasanah seni Sunda yang dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur seni dan sastra)
Yang digunakan dalam kawih yaitu tangga nada pentatonis, yang patokanya berdasarkan: Da-mi-na-ti-la-da
Dua unsur yang membentuk kawih:
1. Seni Musik = sebagai pengiring
2. Seni Sastra = Syair/ rumpaka lagu
Dalam kesenian Sunda antara kawih dan tembang tidak jauh berbeda, letak perbedaannya adalah kalau kawih terikat oleh ketukan sedangkan tembang (seperti pada tembang Cianjuran) tidak terikat oleh ketukan.

Di handap ieu mangrupakeun kumpulan kawih Sunda boh kawih anu dipirig ku alat musik Sunda (kacapi suling) atawa anu dipirig ku alat musik alat musik moderen:

Tanah Sunda

Tanah Sunda ( wibawa )
Gemah ripah (tur endah )
Nu ngumbara suka betah
Urang Sunda ( sawawa )
Sing Towéksa (perceka )
Nyangga dharma anu nyata
Ref :Seuweu Padjadjaran
Muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya
Memang sawajibna
Getén titén rumawat
Tanah pusaka

Miharti kecap:
Wibawa : wibawa/ berwibawa
Gemah ripah : subur makmur
Nu ngumbara : yang merantau
Suka betah : betah
Seuweu Padjadaran: keturunan Pajajaran
Miara Pakaya : memelihara kekayaan (tanah Sunda)
Getén titén rumawat: dengan teliti merawat

Angkrék Japati
Angkrék japati na cangkring keur karembangan
sisi wahangan barodas
kareta api geus datang sinyar geus muka
reg di stoplas Cibodas
gupay-gupay anaking
gupay-gupay digupaykeun ku manéhna
reumbay-reumbay anaking
reumbayna nginjeum cipanon ti manehna.

Angin Priangan
Seungit angin priangan
ngusapan embun-embunanduh, embun-embunan
hawar-hawar rerendahan ngahariring
ayun ambing, ayun ambing.
Seungit angin kahyangan
sumerep na lelembutanduh, na lembutan
hawar-hawar rerendahan ngahariring
éling-éling, mangka éling.
Dengkleung déngdék
dengkleung déngdék sisi lamping
anu déwék, enya anu kuring
tanah wasiat, tanah duriat
anu matak tibelat nya rarasaan.
Dengkleung déngdék
dengkleung déngdék sisi lamping
anu déwék, enya anu kuring
tanah katresna jati sarakan
anu tetep nyarengan nya lelembutan.

Bulan Langlayang Peuting
[Bulan téh langlayangan peuting
nu ditatar dipulut ku tali gaib
entong salempang mun kuring miang
ditatar ti Tatar Sunda
dipulut nya balik deui ka dieuieuh, masing percaya.] x 2
[Bedil geus dipélorangranat geus disoréndang
ieu kuring arék miang
jeung pasukan Siliwangi
ka Jogja hijrah taat paréntah.] x 2
[Bulan téh langlayangan tineung
nu ngoleang dipulut ku angin gaib
entong salempang mun kuring anggang
kapirarai tanah Sundaka
cipta mun balik enung mapagkeun
ieuh, di dora lembur.] x 2
[Bedil geus dipéloran
granat geus disoréndang
ieu kuring arék miang
jeung pasukan nusa
atika wétan muru bijil balebat.] x 2

Dina Jandela
Tina jandéla urang silih gupayan
lemu paneuteup deudeuh jeung geugeut neuteup eunteub
tara nu nyora simpé henteu nyarita
ngukir ciptaan tresna jeung asih marengan
Lir nu keur ngimpi, lir nu keur ngimpi
gambar lamunan naon geuning nu katepi.
lir nu disirep, lir nu disirep
geter katineung reureuh geuning, rep rerep.
Tina jandéla urang silih kiceupan
imut kareueut raga katresnaan padeukeut
langit keur lenglang jauh tina kamelan
gurang jadikeun galeuh pasini lawungkeun.

Hareupeun Kaca
Hareupeun kaca ngajanteng salila-lila
roman alum gurat duka atra narémbongan
hareupeun kaca sagala nu karandapan
lalakon katukang-tukang nungtut narémbongan.

Reueuk rumeuk dina eunteung
semu keueung semu nineung
jiwa awaking nyarita jiga nu nganaha-naha
duh ieung geuning jiga nu nganaha-naha.
Béjakeun deudeuh, bejakeun
rumasa geus katalimbeng.

Hariring Nu Kungsi Nyanding
Purnama nu kungsi leungit
ayeuna nganjang ka buruan deui
anu kungsi kapiati
kiwari urang ditepangkeun deui.
Hariring nu kungsi nyanding
ayeuna datang ngahaleuang deui
hayu pataréma tineung
cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu éndah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan haté bangbras
Ayeuna mangsa nu éndah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan ati bangblas.

Imut Malati
Imut malati
wengi tadi geuningan patepang deui
nu kapiati ti kapungkur
jungjunan dianti-anti

Ti Gunung Putri
sareng saha salira lungsur ka landeuh
lagu kamari ngagalindeng
lalakon gending kadeudeuh

Najan sakedap jorélat tunjung balébat
éstu mo hilap karaos matak tibelat
ku henteu terang mulihnaku henteu terang mulihna
eeh, naha iraha.

Najan mung imut saulas sakilat ilang
tansah kairut hanjakal teu sering tepang
ku henteu terang léosnaku henteu terang léosna
eeh, geuning kamana.

Kembang Impian
Antara lolongkrang kiceup
urang pateuteup
bulan pias enteupna lalangsé kayas
kaca jandéla nu muka
kaca katresna nu muka
peuting téh teuing ku jempling
asih téh teuing ku wening

Pangharepan lir laut nu jero
teu katepi ku sora panggero
urang teuleuman ku geter deudeuh duaan
urang tataran ku karep jeung pangharepan.

Tong teuing ngedalkeun lisan
urang guneman
na ciptaan bagja deukeut patémbongan
geter ti ati ka ati
hiber jadina pasini
saranggeuy kembang impian
sungkemeun kana lamunan.

Kembang Tanjung Panineungan
Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
di pakarangan nu reumis kénéh
harita keur kakandungan ku hidep
geus opat taun katukang
ema nyipta mulung béntang
nu marurag peuting tadi
béntang seungit ditiiran pangangguran.

Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
beut henteu sangka aya nu datang
ti gunung rék ngabéjakeun bapa hidep
nu opat poé teu mulang
ngepung gunung pager bitis
cenah tiwas peuting tadi
layonna keur ka dieukeun, dipulangkeun.

Harita waktu layonna geus datang
ema ceurik ieuh, balilihan
ras ka hidep ieuh na kandungan
utun inji budak yatim deudeuh teuing
harita waktu layon geus digotong
ema inget ieu kana tanjung
dikalungkeun napasaran
kembang asih panganggeusan ieuh, ti duaan

Anaking jimat awaking
lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
kasuat-suat nya pipikiran
tapina kedalna téh ku hariring
hariring éling ku éling kana tanjung
nu dipulung éh, kembang tanjung
nu nyeungitan pakarangan
nu nyeungitan haté urang, panineungan

Longkéwang
[Baheula mun pareng nganjang
suguhna imut nyi lanjang
asih nu nganteur harepan
pasini na kasadrahan.] x 2

Mmmh, deudeuh teuingna peuting héab naraka
aya nyawa milar raga
bébéné mulang ti heula
bébéné mulang ti heula.

Mmmh, deudeuh teuing
na peuting hujan cimata
aya waruga palastra
jajaka raheut haténa
jajaka raheut haténa.

[Ayeuna mun pareng nganjang
nu témbong ukur kalangkang
mega mendung na jajantung
lagu liwung na bangbarung.] x 2
.. lagu liwung na bangbarung.

Malati di Gunung Guntur
Malati di Gunung Guntur
seungitna sungkeman ati
bodas sésétraning asa
jadina tina mumunggang leuweung larangan.

Malati di Gunung Guntur
hanjakal henteu dipetik
béja geus aya nu boga
ngahaja melak di dinya tara guriang.

Ayeuna kurang geus jauh
malati sosoca gunung
boa geus aya nu metik duka kusaha.

Kamari jol aya beja
malati ratna mumunggang
majar can aya nu metik duka kunaon.

Malati di Gunung Guntur
ligar dina panineungan, na panineungan
na saha nu baris metik
kuring mah da puguh jauh
biheung kadongkang.

Purnama Urang Nu Boga
Hibar deui purnama, hibar na ati
nyanding kembang malati nu kapiati
aya asih sumérén dina lahunan
aya deudeuh gumulung jero tangtungan
urang teang, enung,
poé isuk bulan sumedang wangi
urang seuseut, enung,
asih suci ari sumujud sari pangaji

Gelar deui lalakon, gelar ayeuna
nyampak lagu wirahma deudeuh kameumeut
taman éndah dicipta tempat ngabungbang
tepung teuteup duaan bunder kageugeut
langit béngbras, euis, bulan pinuh ngagenyas sutra kadéwan
angin lamping, eulis, ngelus laun ari haréwos béja kiriman
Hayu enung patémbongan paheut jangji panganténan, geuning
hayu enung patémbongan paheut jangji panganténan
purnama urang nu boga
ari purnama urang nu nampa.

Sagagang Kembang Ros
Sagagang kembang ros tawis pangbakti ka diri
sulur waléh ti jungjunan, ieung asih nu wening.

Runtuyan haréwos jangji pasini katampi
moal weléh mikahéman, ieuh asih nu wening.
Sarining kembang jatining asih
jadi angkeuhan, duh urang duaan.

Ngaca pangharepan panteng kayakinanna dasaring ati urang duaan.
Sagagang kembang ros tawis pangbakti ka diri
sulur waléh ti jungjunan, ieung asih nu wening.

Salam Manis
Ieu salam manis
manis salam kuring
nya ieu pisan nu salawasna nyanding
nyaring ngahariring

Ieu salam manis
manis salam kuring
nya ieu pisan nu salilana nganteng
anteng kapitineung
Datangkeun kuring deukeutkeun
deukeutkeun kuring raketkeun
duh, dunungan
datangkeun kuring deukeutkeun
deukeutkeun kuring raketkeun

Salempay Sutra
Salempay sutra disulam jeung dikarawang
tawis soca ti jungjunan, duh.. ti jungjunan.
Salempay sutra disulam mangrupa kembang
tawis asih ti kakasih, duh.. ti kakasih.

Ngaraketkeun hubungan batin duaan
mupus waswas jeung cangcaya
di juruna disulam ngaran singgetan
ngaran kuring jeung manéhna.

Salempay sutra disulam jeung dikarawang
tawis soca ti jungjunan, duh.. ti jungjunan.
Hiji tawis soca duh salempay sutra
jadi jimat pangreugreug ati disulam narawang duh salempay sutra geuning nyidem harepan.
Salempay sutra disulam mangrupa kembang
tawis asih ti kakasih, duh.. ti kakasih.

Samoja
Kedalna asih na bulan pinuh mamanis
hiji jangji pasini na rasmining wanci
mangsa samoja jongjon kembangan
duh eulis, langit lénglangangin rintih dina ati, aduh.

Lalakon lawas na bulan pinuh katineung
aya jangji pasini nu henteu ngajadi
mangsa samoja geus ngarangrangan
duh ieung, langit angkeub
samagaha dina haté, duh.
Ayeuna kantun waasna, jungjunan
lalakon ka tukang ditéang ngan ku ciptaan
kamari nu pamit, kamari nu pamit
datang deui na kalangkang.
Ayeuna tinggal ngangresna, jungjunan
lalakon nu pegat disambung ngan ku ciptaan
kamari nu leungit, kamari nu leungitrék lebeng mo deui datang.

Sariak Layung
Sariak layung di gunung
iber pasini patepung lawung
teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung
eeh, ngawangwang nu dipigandrung, aduh

Haréndong meuhpeuy harideung
jalan satapak rarambu leuweung
kumalangpang ronghéap nu kapitineun
geeh, ronghéap nu kapitineung, duuh

Surya surup layung hibar
ka tanjakan sawangan diumbar
geus ngolébat, ieuh, samar-samar
hariring asihna kapireung ngalalar
Angin tiis ti mumunggang
katitipan haréwos kamelang
tawis deudeuh, ieuh, nu maranti
sungkeman kahéman saranggeuy malati.

Wengi Énjing Tepang Deui
Disimbutan ku halimun
diaping ku indung peutinglalaunan ngalayangna
sukma ninggalkeun jasmani
emh, aduh, sukma ninggalkeun jasmani
ngalayang ka awang-awang
rét nepangan ka nu tebih
nepungan ka urang gunung
malati di pinggir pasir
kakara pisan ligar
nakapendakna tacan lami
katuruban dangdaunan
kahempi ka nagara sari.

Kembang diburu dirungrum
sawengi henteu kapanggih
patapan henteu kalanglang
raraosan mah sawarsih
emh, aduh, raraosan mah sawarsih
hawar-hawar sora hayam
ciri parantos janari
nu nyumput téh humarurung
teungteuingeun milik diriharianeun teuing kadar
misahkeun anu keur asih
kembang nganggo dihalangan
ditundung ku indung peuting.

Gunung geus aya di pungkur
indit haté mah murilit
duh, indit haté mah murilit.
Miang gé da sumoréang
Parangtritis kapiati
aduh enung pileuleuyan
wengi énjing tepang deui,
duh, aduh, wengi énjing tepang deui.

Panon Hideung

Panon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Di mana bumina
Abdi reseup.....Ka anjeunna

Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate Abdi
Sara redih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut ka nu geulis ......Panon Hideung

Indung
Nu Ngawih: Wina

Duh indung duh indung
Naha anjeun téh dimana
Abdi keueung duh indung
Na kunaon anjeun téh ngantunkeun abdi
Milari nu janten indung
Lamina mangtaun-taun
Saupami aya kénéh
Na di mana atuh ayeuna

reff
Kalér kidul tos dijugjug
Ngulon wetan didatangan
Tapi anu jadi indung
Teu aya laratananan
Ya Allah maha uninga
Na di mana indung abdi
Gusti Nu Maha Suci
Mugi pitulung ka abdi
Duh indung duh indung

Budak Saha
Wina

Dipikir siang jeung wengi
Hirup téh naha nyorangan
Dirasa-rasa da puguh aya nu boga
Ema bapa anjeun di mana

Teu sangka ku nasib diri
Hirup téh pahatu lalis
Lami gedé cicing di yayasan
Ema bapa anjeun di mana

Duh Gusti ari abdi budak saha
Teu puguh laratanana
Batin ceurik balilihan
Ari abdi budak saha
Ieu haté terus tumanya
Na di mana anu ngandung
Na di mana nu ngayuga
Ari abdi budak saha
Ieu haté terus tumanya
Na di mana ari indung
Na dimana ari bapa

Anak Jalanan
nu ngawih: Kustian

Ceuk batur mah kuring téh budak jalanan
Gawé ukur ngamén dina kendaraan
Sabenerna haté ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal di rupa
Jeung deui duka di mana

Mun panas kapanasan
Mun hujan kahujanan
Mun reup peuting ngadon saré di émperan
Pakukuh hirup di jalan
Henteu boga patempatan
Pikeun pangbalikan

Ti mana ti mana atuh ti mana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Allah paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi téh ayana

Read More......

Sajarah Basa Sunda

Basa Sunda ti mangsa ka mangsa ngalaman kamekaran jeung parobahan boh dina pungsina kitu deui dina wanguna. Di handap ieu mangrupakeun pedaran ngeunaan kamekaran basa Sunda ti mangsa ka mangsa:
Mangsa I (saméméh abad ka-16 M)
Nepi ka taun 1600
Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, Sunda, jeung Pajajaran. Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa Sansakerta saperti anu katémbong dina prasasti titinggal Purnawarman, malah aksarana ogé maké aksara Pallawa.
Basa sunda alam harita dipaké dina widang kanagaraan, kasenian, jeung kahirupan sapopoé, loba kitab ageman anu ditulis dina basa Sunda sarta ngagunakeun aksara Sunda (kuna) saperti
Siksa Kanda ng Karesian, Carita Parahyangan, Darmasiksa, jeung Guru Talapakan. Geura titénan basa Sunda nu dipaké alam harita, boh nu aya dina prasasti atawa nu aya dina karya sastrana:
· Transkripsi
prasasti Ciaruteun titinggal Purnawarman
Jayaviclasya tarumendrasya hastinah airavabhasya vibhatidam padadavayam
nu hartina: ieu (tapak) dua sampéan airawata anu gagah perkasa, gajah inguan pangawasa taruma nu mawa kadigjayaan.

· Transkripsi prasasti Pasirmuara di Cibungbulang, titinggal karajaan Sunda
ini sabdakalanda rakryan juru pengambat I kawihadji panca pasagi marsandeca barpulihkan hadji sunda
nu hartina: ieu téh ucapan Rakeyan Juru Pengambat dina taun saka 458 nu nétélakeun yén pamaréntahan daérah dipulihkeun ku Raja Sunda.

· Transkripsi
prasasti Astana Gede titinggal karajaan Sunda di Kawali
nihan tapa kawali nu sanghiyang mulia tapa bhagya parebu raja wastu mangadeg dikuta kawali nu mahayuna kadatuan surawisesa nu marigi sakuriling dayeuh nu najur sgala desa. Aya ma nu pandeuri pakena gawe rahayu pakeun heubeul
nu hartina: ieu nu tapa di Kawali téh nyaéta tapana nu mulya lir déwa. Gusti nu bagja, Raja Wastu nu ngéréh di kota Kawali, nu parantos mapaés Karaton Surawisésa nu ngadamel kakalén sakuriling dayeuh, nu nyantosa sakuliah wewengkon, muga-muga kapayunna aya nu kersa midamel kasaéan sangkan punjul sajagat.


Mangsa II (1600-1800 Maséhi)
Basa Sunda dina mangsa ieu geus kapangaruhan ku basa Arab jeung basa Jawa, basa Arab asupna kana basa Sunda ngaliwatan
pasantrén, ari basa Jawa asupna kana basa Sunda ngaliwatan padaleman (pamaréntahan). Harita di tatar Sunda geus jlug jleg pasantrén, umumna ajengan nu ngadegkeun pasantrén di urang kungsi masantrén di wétan, jadi salian ngasupkeun basa Arab kana basa Sunda pasantrén ogé milu ngasupkeun basa Jawa deuih. Nya di antarana ngaliwatan pasantrén deuih asupna wawacan jeung sarupaning upacarana téh. Kitu deui widang pamaréntahan, harita tatar Sunda kaéréh ku Mataram, para gegedén Sunda (dalem) sataun sakali kudu séba ka dayeuh Mataram, tara sakeudeung di dituna téh, balikna mawa adat cara kadaleman Jawa, nya mangsa harita mimiti asupna "undak usuk basa" kana basa Sunda téh, nu mangrupa pangaruh tina basa Jawa (contono dina naskah Wawacan Sulanjana).

Mangsa III (1800-1900 M)
Dina ieu mangsa, basa Sunda mimiti kaasupan ku basa
Walanda, ngaliwatan para bupati jeung pagawé Walanda. Mémang harita mah wewengkon Sunda téh geus aya dina genggeman pamaréntah Hindia Walanda, nya harita medalna buku basa Sunda anu ditulis ku aksara Latén téh. Basa Sunda mimiti dijadikeun ulikan bangsa deungeun utamana bangsa Walanda, salian ti éta basa Sunda ogé mimiti kaasupan basa Malayu deuih. Harita aya katangtuan ti bangsa Walanda sangkan bangsa pribumi, kaasup urang Sunda kudu ngagunakeun basa Malayu minangka lingua franca-na (contona aya dina Wawacan Panji Wulung taun 1876).
Mangsa IV (1900-1945 M)
Dina ieu mangsa, sakola-sakola beuki réa, basa Sunda terus digunakeun sarta diajarkeun di sakola-sakola. Para panalungtik basa Sunda beuki loba deuih, boh bangsa deungeun atawa urang Sundana sorangan, beuki témbong baé pangaruh basa Walanda kana basa Sunda téh, nepi ka harita mah teu saeutik urang Sunda nu nyaritana direumbeuy ku basa Walanda, utamana kaom palajar. Basa Sunda pacampur jeung basa Arab, Jawa, Malayu, jeung Walanda dipaké dina widang atikan jeung kabudayaan, pikeun nuliskeunana geus prah maké aksara Latén. Dina ieu mangsa, medal
pustakamangsa jeung kalawarta dina basa Sunda saperti Papaés Nonoman (1915), Pasoendan (1917), Poesaka Soenda (1923), jeung Sipatahoenan (1923).

Mangsa V (1945-kiwari)
Mangsa ti taun 1945 nepi ka kiwari sok disebut ogé mangsa sabada perang, basa Sunda dipaké dina kahirupan sapopoé, pustakamangsa, sastra, kabudayaan, jeung buku-buku atawa kapustakaan. Mangsa ieu basa Sunda loba kapangaruhan ku basa Indonésia. Dina istilah-istilah basa kosta méméh asup kana basa Sunda téh umumna ngaliwatan heula basa Indonesia, utamana nu dipaké ku masarakat kota, nepi ka aya istilah "Sunda kamalayon" geuning, nyaéta basa Sunda anu reumbeuy kapangaruhan ku basa Malayu (Indonesia).
Disalin ti "
http://su.wikipedia.org/wiki/Sajarah_Basa_Sunda"

Read More......

24 Januari, 2008

Purwakanti

Purwakanti nya éta sarupaning mamanis basa anu digunakeun kana sora boh vokal boh konsonan. Iskandarwassid (2003: 120) nétélakeun wangenan purwakanti sakumaha kaunggel di handap ieu:
“Purwakanti téh nya éta padeukeutna sada atawa sora kecap-kecap dina ungkara kalimah, klausa atawa prasa, utamana dina wangun ugeran (puisi); pernahna boh ngarandeg, ngajajar, horisontal (dina sakalimah, sajajar, sapadalisan) boh ngaruntuy, pértikal (antara jajaran, padalisan )”
Salmun (1936: 32-46) nétélakeun yén purawakanti dibagi-bagi jadi sapuluh rupa, éta purwakanti téh ngawengku:
1) Pangluyu, nya éta purwakanti nu ngaluyukeun sada atawa wianjana dina kecap-kecap.
Contona nya éta:
Nya jorok nya botrok (rok-rok)
Nu méncrang mani hérang
2) Maduswara, nya éta purwakanti anu mamanisna téh sora.
Contona:
Diri anu ngarasa nyeri (i-i)
Raga nu ngarasa lara (a-a)
3) Cakraswara, nya éta sora anu patukeur tempatna dina kecap.
Contona:
Hirup jeung hurip ( hirup-hurip)
Alus teu karana pulas (alus-pulas)
4) Laraspurwa, nya éta engang anu sarua sarta ayana di hareup, dina ngamimitian kecap.
Contona:
Numawi matak mandawa (ma-ma-ma)
Kolot-kolot kokorobet (ko-ko-ko)
5) Mindoan kawit, nya éta upama kecap anu murwakantina téh kecap-kecap anu panghareupna.
Contona:
Ulah sirik ka pangampih (ulah)
Ulah kabawa ku sakaba-kaba (ulah)
6) Mindoan wekas, nya éta upama anu murwakantina kecap lebah tungtung.
Contona:
Tong nuduh saméméh aya bukti (bukti)
Anu daékeun jeung anu sumakti (sumakti)
7) Laras madya, nya éta anu murwakantina di tengah.
Contona:
Nu hurung sariga layung (sariga)
Nu hérang sariga béntang (sariga)
8) Laras wekas, nya éta nu murwakantina di tungtung engang .
Contona:
Burudul ménak ti kidul (ul-ul)
Nyeri peurih geus kapanggih (ih-ih)
9) Margaluyu, nya éta anu biasana malikan deui kecap anu aya di tungtung ungkara diteundeun di awal ungkara
Contona:
Sing tapik ngawisik diri,
diri kudu diriksa
hadé luar jeung jerona,
jerona kabatinan
10) Mindoan kecap, nya éta maké kecap éta-éta kénéh dina hiji kalimah, tapi béda-béda hartina.
Contona:
Estu matak buntu laku, duméh dagang henteu laku.

Dicutat tina Skripsi Eka Herianto SPd

Read More......

Gaya Basa

Gaya basa nya éta corak éksprési basa boh dina prosa boh puisi, atawa cara kumaha ku pangarang dina ngagunakeun omongan (Iskandarwassid, 2003: 44). Gelarna gaya basa téh raket patalina jeung suasana kajiwaan nu maké basa, ku kituna gaya basa nu dipaké bisa ngagambarkeun suasana kajiwaan panyajak.
Sudaryat (2003: 124) ngabagi gundukan gaya basa, saperti nu dipertélakeun di handap ieu:
1) Ngumpamakeun (simile), nya éta gaya basa nu ngabandingkeun hiji barang jeung barang séjén nu sipatna nembrak.
Contona: Kawas gaang katincak
2) Mijalma (personifikasi), nya éta gaya basa anu ngabandingkeun barang-barang cicing (teu nyawaan) disaruakeun jeung barang anu nyawaan saperti jalma. Contona: Gunung siga nu milu nguyung, lebak siga nu milu susah.
3) Ocon (metonomia), nya éta gaya basa anu ngagunakeun kecap ngaran salasahiji barang pikeun nyebut barang séjén anu aya patalina sacara logis.
Contona: Jang, pangmeulikeun Gudang garam!
4) Ngasor (litotes), nya éta rakitan basa anu dipaké pikeun ngarendahkeun diri, tandaning sopan atawa handap asor.
Contona: Ah gaduh tanah ogé ngan satapak peucang.
5) Rautan (eufimismeu), nya éta rakitan basa anu ngandung maksud ngomah-ngomahan haté batur sangkan henteu nyentug teuing karasana.
Contona : Indung bapana geus mulih ka jati mulang ka asal (maot)
6) Lalandian (metafora), nya éta gaya basa anu ngébréhkeun hiji hal ngaliwatan babandingan ku cara méré panglandi.
Contona: Leumpangna ngembang sampeu (dingdet).
7) Raguman (sinekdok) nya éta rakitan basa anu ngébréhkeun rupa-rupa hal dihijikeun, disawadahkeun, atawa disabeungkeutkeun. Raguman dibagi dua:
a. Hurunan (totem pro parto), nya éta rakitan basa anu nyebut sagemblengna (sakumna) padahal anu dimaksud mah salasaurang, sahiji, sawaréh.
Contona : Barudak SMA 2 keur diadu maén bal jeung barudak SMA 3
(anu maraén bal mah ngan 22 urang, lain sajumlahna murid SMA 2 jeung SMA 3).
b. Tunggalan (pars pro toto) nya éta rakitan basa anu nyebut sahiji atawa sabagéan padahal maksudna mah sakabéhna.
Contona: Raja baheula kudu diriung ku gelung, digéndeng-géndeng ku cangkéng (anu dimaksud lain diriung ku gelung jeung cangkéng tapi ku awéwé geulis).
8) Rarahulan (hiperbol), nya éta rakitan basa anu gunana pikeun ngayakinkeun anu séjén, bakating hayang dipercaya omonganana kaleuleuwihi.
Contona: Sawahna satungtung deuleu.
9) Kadalon (pleonasmeu), nya éta rakitan basa anu ngagunakeun kecap-kecap pikeun ngébréhkeun maksud leuwih ti mistina.
Contona: Anakna kembar sapasang.
10) Ébrehan (peripraseu), nya éta rakitan basa anu ngébréhkeun gawéna, gunana kaayaan hiji barang, jst, tapi ari nu dimaksud mah nya éta barang nu kaancikan (kayaan, gawé, atawa gunana) anu disebut téa.
Contona: Puputon sekar kadaton (putri)
11) Kahanan, nya éta rakitan basa anu ngébréhkeun kahanan, sipat, ciri anu husus atawa barang.
Contona: Raja leuweung pikeun nyebut maung
12) Silib (alegori), eusina dibalibirkeun, tujuanna sangkan anu diajak nyarita henteu éraeun atawa kasigeung haténa.
Gaya basa sindir aya tilu rupa, nya éta:
a. Ngomong dua (ironi) nu omonganana sabalikna tina maksudna.
Contona: Naha jang datang téh subuh-subuh teuing? (kabeurangan)
b. Nomong seukeut (sinismeu) nu eusina nyawad ku jalan lemes.
Contona: Teu sangka getol geuning putra ibu téh (kedul).
c. Nyungkun (sarkasmeu), eusina nyawad atawa ngawada.
Contona: Béakeun dahareun téh kabéh, kajeun batur mah teu kabagéan ogé.
Dicutat tina Skripsi Eka Herianto

Read More......

Panineungan

Juli 2008


Juni 2008 "Muara Karang"


Guru Global
"F seuhhhhh"


"dari pada ngadu domba mah mendingan ngadua ka Allah supados enggal-enggal nikah"


"Waktos lomba musikalisasi pupujian"


"Mang Amat sareng ayi-ayi tingkat"


“Jeung manéhna”

Nu teu nganggo acuk wisuda "lulusna pandeuri"

“Pondok Hijau nuju maaroyan”


“Pondok Hijau mangsa haneut moyan”


Nuju ditaros ku Pa Ano "Gaduh sabaraha domba di bumi???"


Panineungan sabada sidang sareng kang Nendi "riweuh", Ade "Udel",
Rudi "Emed"


Sareng Guru SMP Global Prestasi
Read More......

Sawér

Mikaweruh Sawér (Mengetahui tentang sawér)

Sawér yaitu bentuk karya sastra Sunda buhun (jaman dahulu) yang sering digunakan dalam upacara nyawér. Dalam pelaksanaan sawér/ nyawér biasanya naskah sawér suka ditembangkeun (ditembangkan), dikawihkeun (dinyanyikan) atau dideklamasikan. Tradisi nyawér dalam kehidupan masyarakat Sunda merupakan warisan karuhun (nenek moyang) secara turun temurun.
Dalam upacara nyawér erat kaitannya dengan kepercayaan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan nyawér tidak selamanya dikaitkan dengan keparcayaan atau ritual. Kegiatan sawér dianggap salah satu media untuk menyampaikan pepatah, memberi pepeling (nasehat) dan memberi do,a.
Berdasarkan bentuknya sawér banyak ditulis dalam bentuk papantunan, kawih, sair, pupuh, sajak dan prosa. Tapi kebanyakan sawér banyak ditulis dalam bentuk sair. Sedangkan umumnya pupuh yang sering digunakan dalam puisi sawér yaitu pupuh yang termasuk dalam wanda (bentuk) pupuh sekar ageung (Kinanti, Sinom, Asmarandana dan Dangdanggula).
Berdasarkan isinya ada yang disebut dengan sawér orok (bayi), sawér sunatan, dan sawér kawinan (pernikahan). Sawér tersebut merupakan sawér yang sering digunakan dalam kehidupan urang Sunda.

Conto Sawér Pengantin:

Bahasa Sunda
Mungguh rumah tangga tangtu
Lir kapal jero jaladri
Garwa minangka layarna
Carogé lir juru mudi
Di lautan satujuan
Sapapait samamanis
Guguru ka lauk laut
Sanajan caina asin
Awakna teu katépaan
Mandiri dina pribadi
Mangpaat keur nu lian
Jadi pamungpungan asih

Bahasa Indonesia (artinya)

Rumah tangga yang yang sebenarnya
Seperti kapal dalam samudra
Istri sebagai layarna
Suami seperti nakhoda
Di lautan satu tujuan
Sepahit semanis (harmonis dalam hidup)


Berguru kepada ikan di laut
Walau airnya asin
Badanya tidak tertular (asin)
Mandiri dalam pribadi
Manfaat untuk yang lain
Jadi tempat berkasih sayang

Read More......

23 Januari, 2008

Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru

Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru
Oleh Dede Mohamad Riva, S.Pd.

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.
Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional. Mereka harus (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
Di samping itu, mereka juga harus (4) mematuhi kode etik profesi, (5) memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, (8) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan (9) memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum (sumber UU tentang Guru dan Dosen).
Bila kita mencermati prinsip-prinsip profesional di atas, kondisi kerja pada dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki titik lemah pada hal-hal berikut.
 1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas. Di lapangan banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
 2. Tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, seorang guru selain terampil mengajar, juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.
 3. Penghasilan tidak ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
  Sementara ini guru yang berprestasi dan yang tidak berprestasi mendapatkan penghasilan yang sama. Memang benar sekarang terdapat program sertifikasi. Namun, program tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh guru. Sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk kepala sekolah yang notabene akan berpotensi subjektif.
 4. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Banyak guru yang terjebak pada rutinitas. Pihak berwenang pun tidak mendorong guru ke arah pengembangan kompetensi diri ataupun karier. Hal itu terindikasi dengan minimnya kesempatan beasiswa yang diberikan kepada guru dan tidak adanya program pencerdasan guru, misalnya dengan adanya tunjangan buku referensi, pelatihan berkala, dsb.
  Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai he does his job well. Artinya, guru haruslah orang yang memiliki insting pendidik, paling tidak mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Dengan integritas barulah, sang guru menjadi teladan atau role model.Menyadari banyaknya guru yang belum memenuhi kriteria profesional, guru dan penanggung jawab pendidikan harus mengambil langkah. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya (1) penyelenggaraan pelatihan. Dasar profesionalisme adalah kompetensi. Sementara itu, pengembangan kompetensi mutlak harus berkelanjutan. Caranya, tiada lain dengan pelatihan.

Read More......

22 Januari, 2008

Sistem Belajar "Murder"


Sistem Belajar "Murder" Ada salah satu tip dalam mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efisien. Sistem belajar ini dikenal dengan "MURDER", yang terdiri dari:
 • Mood * Understand * Recall * Digest * Expand * Review Mood - Suasana Hati: Ciptakan selalu mood yang positif untuk belajar. Ini bisa dilakukan dengan menentukan waktu, lingkungan dan sikap belajar yang sesuai dengan pribadimu.
 • Understand - Pemahaman: Tandai informasi bahan pelajaran yang TIDAK kamu mengerti dalam satu unit. Fokuskan pada unit tersebut atau melakukan beberapa kelompok latihan untuk unit itu.
 • Recall - Ulang: Setelah belajar satu unit, berhentilah dan ulang bahan dari unit tersebut dengan kata-kata yang kamu buat SENDIRI.
 • Digest - Telaah: Kembalilah pada unit yang tidak kamu mengerti dan PELAJARI KEMBALI keterangan yang ada. Lihatlah informasi yang terkait pada artikel, buku teks atau sumber lainnya, atau diskusikan dengan teman atau guru/dosen.
 • Expand - Kembangkan: Pada langkah ini, tanyakan tiga persoalan berikut terhadap materi yang telah kamu pelajari: Andaikan saya bertemu dengan penulis materi tersebut, pertanyaan atau kritik apa yang hendak saya ajukan?, Bagaimana saya bisa mengaplikasikan materi tersebut ke dalam hal yang saya sukai?,Bagaimana saya bisa membuat informasi ini menjadi menarik dan mudah dipahami oleh siswa/mahasiswa lainnya?
 • Review - Pelajari Kembali: Pelajari kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Ingatlah strategi yang telah membantu kamu mengerti dan/atau mengingat informasi. Jadi, terapkan strategi tersebut untuk cara belajarmu berikutnya.

sumber: internet

Read More......

16 Januari, 2008

PUPUH/ GUGRITAN

Sastra Sunda

Guguritan/pupuh
(Dicutat ku M Sasmita tina Ulikan Sastra karangan Drs. Taufik Faturohman)
Kecap gurit asal tina basa Sangsekerta gurit anu hartina nyusun karangan, dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding, ari hartina sarua bae nyaeta nuduhkeun pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangding. Nurutkeun wincikanana dangsing atawa pupuh teh aya tujuh welas, nu masing-masing ngabogaan watek nu beda beda. Istilahna:
 • Pada
 • Padalisan
 • Guru Wilangan ( jumlah engang dina unggal padalisan )
 • Guru Lagu (dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung)

1. Asmarandana

Watekna silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan. Contona:

Eling eling masing eling ( 8 engang - vokal 'i' )

E/ling/e/ling/ma/sing/e/ling (= guru wilangan 8)

'eling' panungtung vokalna i (= guru lagu i)

rumingkang di bumi alam ( 8 - a )

Eling eling masing eling ( 8 engang - vokal 'i' )

darma wawayangan bae ( 8 - e )

raga taya pangawasa ( 8 - a )

lamun kasasar lampah ( 7 - a )

nafsu nu matak kaduhung ( 8 - u )

badan anu katempuhan ( 8 - a )

2. BalakbakWatekna pikaseurieun.

Unggal pada diwangun ku 3 padalisan.

Contona:

Aya warung sisi jalan rame pisan - Citameng (15-e)

Awewena luas luis geulis pisan - ngagoreng (15-e)

Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet - nyanggereng (19-e)

3. DangdanggulaWatekna bungah atawa agung.

Unggal pada diwangun ku sapuluh padalisan.

Contona:

Laut Kidul kabeh katingali ( 10-i )

ngembat paul kawas dina gambar ( 10-a )

ari ret ka tebeh kaler ( 8-e )

Batawi ngarunggunuk ( 7 - u )

lautna mah teu katingali ( 9 - i )

ukur lebah lebahna ( 7 - a )

semu semu biru ( 6 - u )

ari ret ka tebeh wetan ( 8 - a )

gunung gede jiga nu ngajakan balik ( 12 - i )

meh bae kapiuhan ( 7 - a )

4. JurudemungWatekna kaduhung atawa hanjakal.

Unggal pada diwangun ku lima padalisan

Contona:

Badan nu katempuhan ( 8 - a )

da bongan ngalajur nafsu ( 8 - u )

peurihna kapanggih ( 6 - i )r

ek bongan bongan ka saha ( 8 - a )

ayeuna bati kaduhung ( 8 - u )

5. DurmaWatekna heuras atawa siap rek tarung.

Unggal pada diwangun ku tujuh padalisan.

Contona:

Mundur mapag balad Pandawa teu tahan ( 12 - a )

barisan beuki ipis ( 7 - i )

digempur Kurawa ( 6 - a )

Senapatina Karna ( 7 - a )

sakti manggulang mangguling ( 8 - i )

hese pantarna ( 5 - a )

moal aya nu nanding ( 7 - i )

6. GambuhWatekna bingung, samar polah atawa tambuh laku.

Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.

Contona:

Ngahuleng banget bingung ( 7 - u )

henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 - u )

turug turug harita teh enggeus burit ( 12 - i )

panon poe geus rek surup ( 8 - u )

keueung sieun aya meong ( 8 - o )

7. GurisaWatekna pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.

Unggal Pada di wangun ku dalapan padalisan.

Contona:

Hayang teuing geura beurang ( 8 - a )

geus beurang rek ka Sumedang ( 8 - a )

nagih anu boga hutang ( 8 - a )

mun meunang rek meuli soang ( 8 - a )

tapi najan henteu meunang ( 8 - a )

teu rek buru buru mulang ( 8 - a )

rek tuluy guguru nembang ( 8 - a )

jeung diajar nabeuh gambang ( 8 - a )

8. KinantiWatekna miharep atawa prihatin.

Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.

Contona:

Kembang ros ku matak lucu ( 8 - u )

nya alus rupa nya seungit ( 8 - i )

henteu aya papadana ( 8 - a )

ratuning kembang sajati ( 8 - i )

papaes di patamanan ( 8 - a )

seungit manis ngadalingding ( 8 - i )

9. LadrangWatekna banyol atawa pikaseurieun.

Unggal Pada diwnagun ku opat padalisan.

Contona:

Aki Dartam leumpangna ngagidig ( 10 - i )

gancang pisan, gancang pisan ( 8 - a )

bari aya nu dijingjing ( 8 - i )

mawa kisa eusina ucing anakan ( 12 - a )

10. LambangWatekna banyol atawa pikaseurieun.

Unggal Pada diwangun iu opat padalisan.

Contona:

Nawu kubang sisi tegal ( 8 - a )

nyair bogo meunang kadal ( 8 - a )

atuh teu payu dijual ( 8 - a )

rek didahar da teu halal ( 8 - a )

11. MagatruWatekna lulucon deukeut deukeut kana prihatin.

Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.

Contona:

Mun sumuhun ieu teh namina curuk ( 12 - u )

nu alit namina cingir ( 8 - i )

anu panjang mah jajangkung ( 8 - u )

gigireunana jariji ( 8 - i )

anu pangageungna jempol ( 8 - o )

12. MaskumambangWatekna prihatin, sasambat atawa nalangsa.

Unggal Pada diwangun kiu opat padalisan.

Contona:

Jalma kedul mumul ditambah jejerih ( 12 - i )

ulah ngarep senang ( 6 - a )

sabab mungguhing rejeki ( 8 - i )

tara datang teu disiar ( 8 - a )

13. Mijil

Watekna sedih, susah atawa cilaka.

Unggal Pada diwangun ku genep padalisan

Contona:

Beurang peuting tambah cape ati ( 10 - i )

jeung tambah rampohpoy ( 6 - o )

wungkul inget ka kabogoh wae ( 10 - e )

mugi aya kadar panggih deui ( 10 - i )

mun teu panggih deui ( 6 - i )

anggur pondok umur ( 6 - u )

14. Pangkur

Watekna nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.

Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan.

Contona:

Seja nyaba ngalalana ( 8 - a )

ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 - i )

henteu puguh nu dijugjug ( 8 - u )

balik paman sadaya ( 7 - a )

nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 - u )

Lurah Begal ngawalonan ( 8 - a )

" Aing ngaran Jayapati " ( 8 - i )

15. Pucung

Watekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.

Unggal Pada diwangun ku opat padalisan.

Contona:

Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 - u )

jeung nyenangkeun bapa ( 6 - a )

tanda yen bagjana gede ( 8 - e )

hirup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 - a )

16. SinomWatekna gumbira.

Unggal Pada diwangun ku salapan padalisan.

Contona:

Di wetan fajar balebat ( 8 - a )

panon poe arek bijil ( 8 - i )

sinarna ruhay burahay ( 8 - a )

kingkilaban beureum kuning ( 8 - i )

campur wungu saeutik ( 7 - i )

kaselapan semu biru ( 8 - u )

tanda Batara Surya ( 7 - a )
bade lumungsur ka bumi ( 8 - a )

murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 - a )

17. Wirangrong

Watekna era atawa wirang.

Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.

Contona:

Jalma nu resep ngaluis ( 8 - i )

lumrahna resep ngaleos ( 8 - o )

ngan pacuan resep ngusut ( 8 - u )

komo mun resep ngarujit ( 8 - i )

teu aya batan basajan ( 8 - a )

sagala sigar tengahan ( 8 - a )

Sumber: MSasmita

Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com